En första skiss november 2011…

 

HELA Västra Götaland = RCE – a Regional Centre of Expertise

 Västra Götaland är en region där det redan idag görs mycket för att nå en hållbar utveckling. 2006 antogs också visionen ”Det goda livet”, vilket ger en tydlig inriktning för transformation av regionen. Det innebär att det skulle krävas förhållandevis små insatser för att få ut betydligt större och starkare effekt av våra olika ansträngningar.

Att göra HELA Västa Götaland till ett Regional Centre of Expertise (RCE), skulle kunna vara en hävstång att åstadkomma detta.

En av grundprinciperna bygger på att skapa flöden, mötesarenor och större sammanhang för de projekt och verksamheter som redan är igång samt stimulera till nya initiativ och innovationer.

Bakgrund

FN har förklarat åren 2005 – 2014 till ett ”Decade of Education for Sustainable Development”. För att ge ytterligare tyngd åt detta har United Nations University tagit initiativ till bildande av ett antal “Regional Centre of Expertise” runt om i världen. Hittills har närmare 100 sådana RCE:s etablerats, varav ett i Sverige (Region Skåne).

Ett RCE vilar på fyra hörnstenar; ledarskap, samverkan (alla nivåer av formell, icke- formell och informell utbildning), forskning och utveckling samt transformativt lärande som bidrar till uppfyllande av regionens ambitioner om hållbar livsstil (”Det goda livet”). De RCE som har varit mest framgångsrika har satsat på transparens, demokrati och transstrukturella processer.

Flera intressanta hållbarhetsprojekt- och processer pågår redan i Västra Götaland. Ett exempel är den samverkan mellan Högskolan Väst, Studieförbundet Vuxenskolan och Akademin för Hållbar Utveckling som har lett till ett kapitel i boken ”Learning for sustainability in times of accelerating change” vilken kommer att lanseras vid konferensen Rio + 20 i juni i år.

Västra Götaland har alla förutsättningar att bli en föregångare för hållbar utveckling och ansöka om att bli ett RCE!

Syftet med ett RCE i Västra Götaland är

¤ att samla erfarenheter och lärdomar för att höja utgångspunkten för nya initiativ samt skapa större samstämmighet med regionala visioner och mål

¤ att knyta ihop nya och pågående initiativ för att skapa större och starkare nätverk (också med globala noder) för att uppnå synergier och innovationer mellan olika projekt och verksamheter

¤ att identifiera, lyfta fram och utveckla kompetenser i hela regionen

¤ att höja ambitionerna till stark hållbarhet

¤ att lägga fokus på FoU med tonvikt på interaktiv aktionsforskning och ett forskande förhållningssätt genom hela processen

Förväntade resultat av ett Västra Götalands RCE är

¤ ett minimerat avstånd mellan forskning och praktisk tillämpning när det gäller stark HU

¤ samlad och utvecklad både spets- och breddkompetens (inbegriper även synliggörande

   och spridande av befintlig, men mer eller mindre osynlig kompetens)

¤ samverkan kring stark hållbar utveckling också i all sin komplexitet

   dvs. inte alltid dela in i olika dimensioner eller ämnesområden

¤ horisontella lärandenätverk som överbryggar informella,   

   icke- formella och formella lärandestrukturer inklusive olika företag och institutioner

   (såväl befintliga som tillkommande)

¤ mötesarenor för aktörer med vitt skilda bakgrunder och

   verksamhetsfält för utbyte, lärande och innovationer (befintliga och nya)

¤ fruktsam dynamik mellan teori och praktik, stad och land,  

   inifrån och utifrån etc.

¤ synteser och synergier mellan olika aktiviteter genom samordning och

   kommunikation lokalt, regionalt och globalt

¤ överbryggade av återkommande strukturella hinder

¤ demonstrations-/testarenor för småskaliga hållbara lösningar

   (befintliga och nya)

¤ samlade erfarenheter som tillgängliggörs webbaserat

¤ öka upplevelsen av och lusten till förändring  

¤ medverkande projekt är synliggjorda och har getts någon form av utmärkelse.

¤ uppmuntrad generositet och ”idéstöld” t.ex. genom belöning av dem som ger och tar

   mest.

Sammanfattningsvis ligger fokus på att skapa former, förutsättningar och processer för nytänkande och ändrat beteende. Praktisk och teoretiskt innehåll, kunskapsöverföring och entreprenöriella aktiviteter definieras i hög grad av deltagarna. Exempel på redan pågående entreprenöriella aktiviteter som på olika sätt är kopplade till eller sprungna ur denna samverkan är; stadsodling (bl.a. Göteborg och Trollhättan), uppsättning av teaterpjäsen ”Revisorn” kring korruption (på flera platser globalt inkl. Göteborg), lokal livsmedelsproduktion och förädling, textil förädling m.fl.

 

 

Målgrupp

Alla inom Västra Götaland som arbetar med eller har för avsikt att verka för en starkt hållbar utveckling. Dessa erbjuds att bli en del av RCE och inbjuds då även att medverka i olika workshops, processer och kurser. Att ingå i detta RCE innebär också att man accepterar ett antal kvalitetskriterier för arbetet (se nedan)

Exempel på kvalitetskriterier (från a till ö)

aktionsforskning – till stor del är detta RCE en interaktiv aktionsforskningsverksamhet,

                                                                        – forskande i handling både formellt och informellt,

”inte veta” – en kompetens att gå in i tillstånd och accepterande av att faktiskt inte veta

                                                                        – vi vet inte hur en stark hållbarhet kan se ut,

demokrati – deltaktighet och medbestämmande är centralt för allt arbete inom RCE,

dokumentera aktiviteter – en grundläggande förutsättning för transparens och utbyte av erfarenheter,

emancipation – frigörande från invanda tanke- och handlingsmönster och andra ohållbara strukturer,

empowerment – både som tillstånd och process; att ge oss själva och varandra utrymme och stöttning

                                                                        att vara frimodiga och lekfulla i våra strävanden,

frivillighet – all verksamhet inom RCE bygger på frivillighet och lust,

icke- hierarkiska samarbetsformer – att alla som är engagerade i RCE möts som jämlikar oavsett

                                                                        bakgrund,

kommunikation – är grunden för lärande, för nätverkande och för utbyte över stora avstånd,

kritiska perspektiv – att se från olika håll, olika erfarenheter, att inte ta för givet utan ifrågasätta det

                                                                        oreflekterade,

självorganisering – hela RCE växer fram genom självorganisering, byggt på engagemang och vilja.

                                                                        Samma princip gäller alla nya idéer och aktiviteter

                                                                        som uppstår under resans gång,

stark hållbarhet – att öka det ekologiska kapitalet regionalt samt öka den sociala och ekonomiska

                                                                        hållbarheten både regionalt och globalt samtidigt som

                                                                        VG inte bidrar till att överskrida det ekologiska

                                                                        avtrycket globalt sett – en uttalad intention bland de

                                                                        parter som deltar i ett VG RCE,

synliggöra – hela regionen, konkreta aktiviteter och projekt, forskningsresultat, generella mönster

(funktionella och dysfunktionella), kontaktuppgifter mm. tillgängliggörs bl.a. digitalt,

transparens – att skapa en kultur av tranparens är särskilt viktigt, då självorganisering och

                                                                        nätverksstruktur inte har några formella krav på insyn

ömsesidighet – är avhängigt ett icke- hierarkiskt förhållningssätt. Då kan tankar och idéer flöda fritt  

öppenhet – för andra perspektiv och andras tankar, liksom öppenhet att dela med sig till andra

Genomförande

Ledarskapsprogram, entreprenörskapskurser, innovationsdagar, ”Learning for Change” (L4C), framtidsworkshops mm. kommer att erbjudas de aktörer som vill bli del av RCE. Många aktiviteter kan genomföras inom befintliga verksamheter såsom folkbildning (kurser, studiecirklar mm.) och högskole- /universitetskurser vilka i huvudsak finansieras inom dessa system såsom kursen/cirkeln ”Interkulturellt Entreprenörskap för Hållbara Framtider”3.

Runt om i regionen finns också lärcentrum/utvecklingscentrum (eller motsvarande). Dessa kan i många fall utgöra en resurs, komplement och samverkanspart till RCE.

RCE kommer att samverka med regionens befintliga testarenor som fokuserar fem olika ämnesområden; hållbar stadsutveckling, marina och maritima miljöer, transporter, grön kemi och life science. Mistra Urban Futures är exempel på ett projekt som kan komma att vara en viktig samarbetspart.

Återkommande arrangeras olika ”happenings” som ställer invanda begrepp och företeelser på ända. Happenings som väcker reaktioner, samtal, aktiviteter och nya happenings. Dessa ”happenings” sker i det offentliga rummet, på arbetsplatser, i skolor etc. Sist, men inte minst; allra viktigast är de aktiviteter och verksamheter som utvecklas och uppstår genom att människor möts och blir innovativa tillsammans inom ramen för stark hållbarhet.

Framväxt är ett begrepp som är betecknande för verksamheten dvs. vi kan inte förutsäga hur utvecklingen kommer att se ut. All verksamhet i RCE kommer att präglas av ett utforskande, experimentellt, innovativt, entreprenöriellt och reflekterande förhållningsätt. Olika typer av möten och aktiviteter kommer att dokumenteras och synliggöras för att göra verksamheten så transparent som möjligt.

Geografiska noder/”testarenor”

Merparten av aktiviteter kommer att äga rum i olika medaktörers befintliga lokaler eller tillfälligt disponerade utrymmen. Ambitionen är dock att det i alla fyra delregionerna finns tillgång till utrymmen för större gränsöverskridande workshops samt möjligheter till utställningar och annan publik verksamhet.

En femte fysisk arena byggs i Göteborg, granne med Älvrummet, med arbetsnamnen ”Bäst i Väst”, ”Test i Väst”, ”Framtidsbyggen i Väst”, ”Framtidsrum i Väst”, ”Västrummet”….. Byggnaden blir en pendang till ”Älvrummet” och byggs i dess omedelbara närhet mot älven. Här visualiseras verksamheter och nätverk som binder samman regionen och hur det också finns trådar ut i omvärlden globalt sett. I en databas kan man gå in och titta på vilka aktiviteter som har skett/sker/är på gång genom att alla parter dokumenterar och synliggör olika möten och aktiviteter,

Denna storstadsplacerade lokal kan användas dels för presentation och visualisering, men också som workshops- och mötesarena för olika parter inom regionen. Detta skall vara ett rum där RCE- partners från regionens mer perifera delar har tillgång till möteslokal, experimentverkstad, utställningsyta mm. i storstaden. De fem geografiskt spridda arenor blir också ett komplement och pendang till de fem befintliga ämnes- och storstadscentrerade testarenorna.

Forskning

Ingen kan tala om hur en starkt hållbar utveckling ser ut – vi har inget facit. Vi har hittills i huvudsak utformat utbildning och lärande utifrån de kunskaper som har formulerats i en tid som har varit. Nu står vi inför en situation där vi behöver lära oss av och för framtiden allteftersom den framträder/skapas. Genom att verksamheten är intimt kopplad till aktionsforskning integreras forskning och handling. Därigenom minimeras tidsspannet mellan forskningsresultat och praktisk tillämpning. Att lära av framtiden och forska i vardagen synes synnerligen angeläget då det handlar om hållbar utveckling och de mångas delaktighet i transformeringen av samhället.

 

Struktur för verksamheten

Som tidigare beskrivits kommer nätverksprinciper och självorganisering att vara vägledande. Ledarskapet är därmed ytterligt viktigt; att det är transparant, tydligt, generativt och ”empowering”. Som stöd för verksamheten och garant för att uttalade ambitioner och kvaliteter vidmakthålls, tillsätts en grupp av seniora, erfarna och ytterligt kompetenta personer med hemvist såväl i regionen som annorstädes.

Inledningsvis är det tre personer som driver och utvecklar grundstommen för RCE VG (dessa är verksamma inom och representerar informella (Akademin för Hållbar Utveckling), icke- formella (Studieförbundet Vuxenskolan Väst) och formella (Högskolan Väst) strukturer). Inom dessa strukturer finns nu en stark förankring samtidigt som nätverket av intressenter växer i snabb takt. 


”High Five”

 

OBS! Detta är exempel på hur ett RCE i Västra Götaland skulle kunna verka. Hur det faktiskt kommer att gestaltas visar sig allt eftersom fler parter engagerar sig i processen.

Ett framväxande alltmer finmaskigt nät av verksamheter och aktiviteter över Västra Götaland (självorganiserande och transparent) lägger grunden för kompetensutveckling i och för hållbara framtider. Ett Västra Götaland RCE kan t.ex. bidra till detta genom:

¤ Fem fysiska noder, varav ett gemensamt hus vid Älvrummet i Göteborg och övriga fördelade i de fyra delregionerna. Dessa fysiska noder skall visualisera det framväxande nätverket av parter och aktiviteter som syftar till stark hållbarhet. Rummen fungerar också som mötesarenor som är tillgängliga för alla medlemmar i regionen dvs. dalslänningar har tillgång till lokal i Sjuhärad, göteborgare kan åka till Skaraborg och landsbygdsaktiva har tillgång till lokal på Älvstranden i Göteborg.

¤ Fem steg i ”Interkulturellt Entreprenörskap för Hållbara Framtider”. De fem stegen är; 1. Interkulturell kommunikation, 2. Inse fakta, 3. Min plats på jorden, 4. Entreprenöriell aktivitet, 5. Metareflektion. Kursen ges som högskolekurs och inom folkbildningen (folkhögskolor och studieförbund) och är öppen för alla medborgare. Detta är det koncept som är utgångspunkt i många av noderna globalt sett och som utbytet sker kring. Steg 4 ”Entreprenöriell aktivitet” kan vara en verksamhet som blir del i RCE.

¤ Fem typer av kursdagar: stark hållbarhet i teori och praktik, L4C (Learning for Change), ledarskap för hållbara framtider, framtidsworkshops samt behovsstyrda tematiska kursdagar. Dessa kurser vänder sig i första hand till dem som är en del av RCE.

¤ Fem interkulturella mötestillfällen. Årligen genomförs ett Open Space- möte i respektive nod dit alla RCE- deltagare i hela regionen bjuds in inklusive personer som är aktiva i samverkansnoder runt om i världen (fysiskt och via nätet). Dessa dagar syftar till att ge kunskap, inspiration och idéer till ytterligare steg på vägen.

¤ Fem happenings. Årligen genomförs mer eller mindre spektakulära happenings, minst en kopplad till respektive nod. Dessa aktiviteter är utåtriktade och sker i det offentliga rummet.

I RCE:s administrativa roll ligger även dokumentation dels av ovanstående aktiviteter, men också av vad som sker bland medlemmarna. Alla deltagare uppmuntras och supportas att själva dokumentera, kommunicera och kommentera i så stor utsträckning som möjligt. Utöver detta behövs ett mera systematiskt dokumenterande och insamlande av uppgifter. Detta sker t.ex. genom ”RCE- på turné” som syftar till att binda samman regionen; dels genom att intervjua, dokumentera, fotografera/filma verksamheter/aktiviteter och sprida detta, dels att lokalt sprida info till medborgare om vad som i övrigt pågår runt om i regionen (och världen). Samarbete upprättas också med lokal media för stående/återkommande informationskanaler.

Kommunikation, interaktion, dokumentation och tillgänglighet krävs en väl fungerande databas och kommunikationsplattform. IKT utgör själva blodomloppet i RCE- kroppen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s